rus  est  lat   Viimane uuendus: 2024-06-13 05:26:36 Kokku viirusekirjeid: 8739721

Registreeri oma Dr.Web-i seerianumber ja saa endale litsentsivõtme fail siit!

DOCTOR WEB, LTD. TARKVARA LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

Käesolev lõppkasutaja litsentsileping on juriidiline dokument Teie e. lõppkasutaja (füüsilise või juriidilise isiku, edaspidi nimetatud Lõppkasutaja), kellele antakse käesoleva lepinguga õigus kasutada Dr.Web viirusetõrje tarkvara (edaspidi nimetatud TARKVARA) ning Doctor Web, Ltd. (edaspidi nimetatud Litsentsiandja) – allpool kirjeldatud tarkvara arendaja ning ainuomaniku vahel.

1. Käesoleva lepinguga annab Litsentsiandja Teile mitteturustatava ning mitteedastatava õiguse TARKVARA kasutamiseks allpool kirjeldatud tingimustel. Kui Lõppkasutaja ei nõustu käesoleva Litsentsilepingu tingimustega, ei ole Lõppkasutajal õigust TARKVARA installeerimiseks või kasutamiseks. Registreerides ning võttes vastu litsentsivõtme, milles on detailselt kirjeldatud käesoleva Lepingu järgi Lõppkasutajale litsentsitud õigused, annab Lõppkasutaja nõusoleku kõikide käesoleva Lepingu tingimuste täitmiseks. Kõik allpool sätestatud tingimused kehtivad nii TARKVARA kui ka kõigi selle osade kohta. TARKVARA ning sellega kaasnev dokumentatsioon on Litsentsiandja ainuomandiõiguse objektid. TARKVARA kasutamist käesoleva Lepingu tingimusi rikkudes käsitletakse seadusevastasena ning sellega kaasneb haldus- ning kriminaalvastutus.

2. TARKVARA aktiveeritakse litsentsivõtmega, mis genereeritakse registreerimise käigus Litsentsiandja internetileheküljel (www.drweb.com), kus Lõppkasutajal tuleb esitada oma e-posti aadress, eraisikul nimi ning perekonnanimi ja ettevõttel ettevõtte nimi. Litsentsivõtme saamiseks peab Lõppkasutajal olema registreerimise seerianumber, mis antakse Lõppkasutajale müüja poolt TARKVARA seaduslikul omandamisel. TARKVARA saab kasutada ainult litsentsi võtmefailis kindlaks määratud ajavahemikul, operatsioonisüsteemis ning arvus arvutites (tööjaamades, serverites jne.), samuti peab kasutaja kinni pidama ka kõikidest teistest võtmefailis määratud tingimustest.

3. Kõik õigused TARKVARALE, mis litsentseeritakse käesolevas Lepingus, jäävad Litsentsiandjale. Lõppkasutajal on õigus teha litsentsi võtmefailist nii mitu koopiat, kui mitmesse arvutisse (tööjaama või serverisse) on vastavalt litsentsi võtmefailile lubatud TARKVARA installeerida. Lõppkasutaja tohib litsentsi võtmefailist säilitada mitte rohkem kui kaks tagavarakoopiat. Lõppkasutajal ei ole õigust edastada nimetatud koopiaid kolmandatele isikutele, salvestada koopiaid andmekandjatele, millele on Lõppkasutaja teadmata kolmandate isikute ligipääs, avaldada koopiaid Internetis või muuta koopiad mingil muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks. Kui Litsentsiandja leiab kehtiva võtme piiranguteta või Lõppkasutajale teadmata kõigile ligipääsetavast kohast, on Litsentsiandjal õigus otsekoheselt ning ette teatamata lõpetada käesolev Leping. Kui seaduslikult omandatud võti on kahjustatud või kadunud, võib Litsentsiandja anda Lõppkasutajale uue võtme, samas jääb Litsentsiandjale õigus kaalutleda nimetatud toimingu majanduslikku tõhusust.

4. Lõppkasutaja ei tohi ilma Litsentsiandja kirjaliku loata TARKVARA koodi muuta, osadeks teha, kasutada seda uue projekti tuletamiseks, dekrüpteerida ega sooritada muid toiminguid, millega kaasneb eesmärk hankida informatsiooni TARKVARAS kasutatud algoritmide kohta. Lõppkasutaja ei tohi modifitseerida litsentseeritud TARKVARA seesmist kaitsemehhanismi ebaseadusliku kasutamise vastu ega muuta litsentsi võtmefaili. Eemaldatud või rikutud litsentsivõtme terviklikkuse kontrollimise kaitsemehhanismiga TARKVARA kopeerimine ja kasutamine loetakse ebaseaduslikuks. Lõppkasutaja ei tohi TARKVARA levitada, s.o. võimaldada otsest või kaudset ligipääsu TARKVARALE (või selle komponentidele), paljundada TARKVARA ükskõik millises materiaalses vormis, k.a. läbi võrgu, eelpool nimetatud eesmärkidel TARKVARA müüa, rentida, laenata ning importida mitte ühelegi isikule. Lõppkasutajal pole lubatud kolmandatele isikutele lepingujärgsete teenuste osutamine või mistahes töö tegemine, kasutades selleks otseselt või kaudselt TARKVARA.

5. Lepingu kehtivuse perioodil on Lõppkasutajal õigus kasutada TARKVARA, saada Litsentsiandja poolt väljastatavaid viiruste andmebaaside ning TARKVARA programmimoodulite uuendusi Interneti kaudu ning võtta ühendust Litsentsiandja või Litsentsiandja poolt autoriseeritud edasimüüjate tehnilise toe osakonnaga. Litsentsiandja garanteerib igale Lõppkasutaja poolt saadetud pöördumisele vastamise Lõppkasutaja poolt registreerimisel esitatud kontaktandmetele pöördumise tegemisel läbi Litsentsiandja internetilehekülje tehnilise toe elektroonilise süsteemi või e-posti kaudu. Seejuures nõustub Lõppkasutaja tema poolt registreerimise käigus edastatavate andmete ning tehnilise toe osakonnale saadetava informatsiooni kasutamisega Litsentsiandja poolt ning äranägemisel vaid seesmistel eesmärkidel. Litsentsiandja garanteerib selle informatsiooni konfidentsiaalse käsitlemise ning kolmandate isikute, või isikute, kes ei ole töösuhtes Litsentsiandjaga, juurdepääsu puudumise informatsioonile.

6. TARKVARA ning sellega kaasnevat dokumentatsiooni pakutakse “NAGU ON” (“as is”) põhimõttel vastavalt üldiselt järgitavale rahvusvahelisele praktikale. See tähendab, et Litsentsiandja ei ole vastutav mistahes puhul Lõppkasutaja poolt TARKVARA installeerimise, uuendamise, kasutamise või töötamise (k.a. TARKVARA sobimatuse, selle konfliktide tekkimisel kolmandate tarkvaradega (nt. Paketid, draiverid jne.), probleemid, mis tulenevad kaasneva dokumentatsiooni ebamäärasest tõlkimisest, TARKVARA mittevastavuse Lõppkasutaja ootustele jne.) käigus tekitatud võimaliku kahju ees. Kõik TARKVARA legaalselt kasutavad osapooled, nii ettevõtted kui ka füüsilised isikud, mõistavad, et kogu vastutus TARKVARA sobimatusest või selle konfliktidest Lõppkasutaja arvutisse või serveritesse installeeritud kolmandate tarkvaradega tulenevate võimalike negatiivsete tagajärgede ees lasub neil endil. Tarkvara ei ole loodud ning seda ei tohi kasutada ohtlikes keskkondades töötavates infosüsteemides või elu päästmiseks mõeldud seadmetes, kus selle võimalikud tõrked võivad põhjustada ohtu inimeste eludele või tekitada suuri finantskahjusid.

7. Leping jõustub litsentsi võtmefaili vastuvõtmise hetkel Lõppkasutaja poolt. Lepingu kehtivuse ajavahemik on kirjeldatud litsentsi võtmefailis ning see on vastavuses Lõppkasutajale litsentsitud tarkvara kasutamise õigustega. Käesoleva lepingu mistahes tingimuse rikkumisel Lõppkasutaja poolt on Litsentsiandjal õigus Leping lõpetada.

Ma olen lugenud ja nõustun litsensiga

17.09.2013
Uus versioon Dr.Web 9.0 Windows-ile
11.10.2011
Dr.Web 7.0 Windowsi jaoks personaalsete toodete uus versioon : kõrge skanneerimiskiirus ja viirustõrjevõrgu juhtimine kodustes tingimustes
13.10.2010
Dr.Web LiveUSB — tasuta vahend allalaadimiseks mõeldud mälupulga loomiseks
22.09.2010
2011. aasta Seitsmendate Aasia talimängude informatsioonilise ohutuse tagab ettevõte Doctor Web
16.09.2010
Dr.Web Enterprise Suite 6.0: põhivaliku äritoote uus versioon Doctor Web-ilt.
07.09.2010
Dr.Web Android'i jaoks — loomulikult tasuta!
13.07.2010
Dr.Web 4.44 versiooni tehnilise toe lõpuni on jäänud pool aastat
23.04.2010
Programmi “Tule üle rohelisele” uued tingimused
15.03.2010
Dr.Web versioon 6.0 – uued võimalused, uued komponendid, uued tooted
 
1. JS.Siggen5.44590
2. Tool.Nssm.5
3. Trojan.MBRlock.6
4. BackDoor.Tdss.6738
5. Tool.ProductKey.2
Dr.Web CureIt!®
Dr.Web LiveCD
LinkChecker  IE-ile
LinkChecker  Mozilla Firefox / Thunderbird
LinkChecker Opera
Kontrolli oma faili viiruse olemasolu